پرینت

بخش امور زنان جامعه اسلامی همگام با سایر بخش ها (فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت) در پیشبرد امور جامعه مشارکت دارد.  افزون بر این، بخش امور زنان مجالس و برنامه های ویژه ی خواهران را نیز برگزار می نماید؛ از جمله جلسات آموزش قرآن کریم، جلسات آموزشی برای مادران و غیره.

 

برای معلومات بیشتر راجع به برنامه های زنان لطفاً با خانم مهوش داوری به تلفون 905.553.0324 تماس بگیرید.