پرینت

خدمات آموزشی مركز از سوی بخش تعلیم و تربیت جامعه ی اسلامی ارائه می گردد.

مكتب جامعه اسلامی با تعداد نزدیک به دوصد شاگرد، در روزهای شنبه از ساعت 10:30 صبح  تا 3:30 بعد از ظهر دایر می گردد. در این مكتب زبان فارسی دری، قرائت قرآن كریم وعلوم دینی (اصول دین، احكام، تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی) در مقاطع مختلف با استفاده از معلمان مجرب تدریس می شود.


برای ثبت نام فرزندان تان لطفاً به وبسایت انگلیسی ما مراجعه فرمایید.