پرینت
 
Ramazan-2015-homepage
 
نظر به این که آغاز ماه رمضان به رویت ماه بستگی دارد، توصیه می شود دوستان روز پنجشنبه، 18 جون را به نیت یوم الشک روزه بگیرند.
 
جامعه اسلامی نیز اولین شب از برنامه های رمضان را با صرف افطاری از پنجشنبه 18 جون آغاز می کند. از همه ی عزیزان برای اشتراک در این برنامه ی هفتگی دعوت می شود. 
 
در این شب قبل از نماز جلسه دور قرآن کریم دایر و دعای شریف کمیل قرائت خواهد شد و مراسم با اقامه ی نماز و صرف افطاری خاتمه خواهد یافت. 
 
به امید دیدار همه ی عزیزان پنجشنبه 18 جون ساعت 7:30 شب.