پرینت

گرفتن عضویت جامعه اسلامی، نه تنها پشتیبانی شما از یک کار خیر دینی، فرهنگی و اجتماعی است، بلکه مزایایی نیز برای شما دارد:

 

  • داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی

 

  • داشتن حق نامزد شدن برای یکی از بخش های یازده گانه ی شورای اجراییه در انتخابات سالانه

 

  • درصورت وفات خود عضو یا یکی از اعضای خانواده، تمامی مصارف تغسیل، تکفین و تدفین از سوی جامعه ی اسلامی پرداخت می شود.

  

یادداشت: برای استفاده از این مزیت لازم است، سه سال از عضویت فرد متوفی گذشته باشد و در عین حال بابت حق العضویت های

خود به جامعه ی اسلامی، مقروض نباشد.

 

  • پنجاه درصد تخفیف برای شمولیت فرزندان در مکتب جامعه اسلامی. این تخفیف شامل قیمت کتاب ها نمی شود و فقط فیس ماهانه را در برمی گیرد.