پرینت

حق العضویت سالانه، از سوی هیأت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تأیید اكثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی، لازم الاجرا می شود. در حال حاضر

مبلغ حق العضویت سالانه بدین قرار می باشد:

 

  • شش صد دالر برای خانواده ها. (خانواده عبارت است از پدر، مادر و فرزندان زیر هجده سال)

 

  • سه صد دالر برای افراد مجرد بالای هجده سال

 

پول حق العضویت خود را می توانید با ارسال چک یا به طور نقد شخصاً پرداخت کنید. بخش مالی جامعه ی اسلامی در مقابل تمامی پرداخت های شما رسید رسمی صادر می کند.