پرینت

جامعۀ اسلامی افغان های مقیم کانادا یک مرکز غیر انتفاعی دینی- فرهنگی است. این مرکز ابتدا در سال 1989 زیر نام «وحدت محمدیه (ص)»، به اهتمام تنی چند از برادران و خواهران خیر و دل سوز مقیم تورنتو به کار آغازکرد.

 

اولین اقدام این انجمن به علت نیازعاجلی که در آن زمان وجود داشت، خرید 17 باب قبر به مبلغ 14450 دالر در قبرستان یورک درتقاطع سرک ینگ و شپرد بود.

 

این تجمع کوچک سپس درهشتم آگست 1991  در حالی که  30 خانواده عضو آن بود، به عنوان یک مرکز غیر انتفاعی (Non-Profit Charitable Organization) در دولت فدرال کانادا، به نام «جامعه ی اسلامی افغان های مقیم کانادا»/Islamic Community of Afghans in Canada به ثبت رسید.

در حال حاضر تعداد اعضای جامعه ی اسلامی نزدیک به 1000 خانواده می باشد.

 

چشم انداز آینده

داشتن جامعه ای پویا، فعال و پای بند به ارزش های عالیه ی انسانی-اسلامی که همگام با چالش های فرهنگی-اجتماعی زمان، همواره به سوی تعالی و تکامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه رشد معنوی در حرکت باشد.

 

هدف

تلاش برای رفع نیازهای دینی، فرهنگی و اجتماعی خانواده ها در دیار هجرت- اعم از مردان و زنان- به ویژه تلاش برای رفع نیازهای دینی و فرهنگی نسل نوجوان و جوان- با در نظرداشت واقعیت های انکار ناپذیرعینی جامعه ی کانادا و اثرات طبیعی فرهنگ غالب، از طریق:

 

 • تأسيس مسجد
 • تجلیل و گرامی داشت از مناسبت های اسلامی و ملی
 • تأسيس كتاب خانه و چاپ، انتشار و فروش مواد انتشاراتی
 • تهيه ی غذا و سرپناه برای مهاجران افغان تا زمانی كه خود را با جامعه ی كانادايی وفق دهند
 • قبول، تحصيل، نگهداری و يا معامله ی هرنوع هديه، بخشش، ميراث و ماترك.
 • برگزاری جلسات هفتگي دینی-فرهنگی به منظور کمک به ارتقای سطح فرهنگی جامعه
 • برگزاری جلسات آموزنده برای تازه واردان برای آشنايی با محيط و چالش های حياتی فرهنگی ناشی از زندگی درمحیط جدید فرهنگی
 • تشکیل صنف های آموزش امور دينی (قرآن کریم، اصول دین، اخلاق اسلامی، تاریخ اسلامی) وهم چنين زبان فارسی دری برای نوجوانان و جوانان به منظور آشنایی آن ها با فرهنگ و ارزش های اسلامی و ملی
 • برگزاری جلسات سخنرانی و برنامه هاي ويژه ی آموزشي و تفريحی مخصوص نوجوانان و جوانان
 • برگزاری جلسات هفتگی نیایش به منظور اشباع نيازهای معنوی
 • فراهم نمودن یک بستر مناسب برای گردهمایی های دوستانه ی اجتماعی که در آن خانواده ها ضمن دیدار با همدیگر در فضای صمیمیت و اخلاص، در رفع مشکلات نيزهم دیگر را یاری رسانند