پرینت

کار تدوین کتاب های درسی جریان دارد. مکتب جامعه اسلامی تا کنون کتاب های متعدد آموزش زبان فارسی دری و علوم دینی را تدوین و منتشر کرده است.  

 

این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.